آدرس و شماره تلفن داروخانه های ‌استان خراسان رضوی ( مشهد )

لیست داروخانه‌ های ‌استان خراسان رضوی ( مشهد )

نام داروخانه‌

تلفن

آدرس

کرمانشاهی دكتر

2254043

سرخس – سه راه گلریز

هلال احمر

7619017

بولوار خیام شاهد

ملائی دکتر

7258870

توحید

ملت

8599294

نخریسی

نور

8436448

دكترها – روبری پاستور

مهدی

7249191

مطهری شمالی

مهر

8548391

امام رضا (ع)

مهران دكتر

8615441

بولوار پیروزی نبش 35

ممشخانی

2721317

پنج تن نبش 26

ناهید

2743544

امام خمینی (ره)

هادیزاده دكتر

8424202

شهید بهشتی

هاشمیه دكتر

2738901

بولوار طبرسی

نافعی دكتر

8798261

بولوار پیروزی

آذری دكتر

8403840

فلسطین

متولی حقی دكتر

8439010

دانشگاه

گوهرشاد

8414443

ابن سینا

وثوق

2229107

خسروی

وثوق

2229107

خسروی

پورزند دكتر

3850490

كوی المهدی

وزیری دكتر

7273334

توحید كوچه زردی

مینو

8545486

میدان ده دی

محمدیه

2222957

طبرسی

مجد دكتر

2727688

طبرسی شمالی

محدث دكتر

2255051

شهرك شهید رجایی

مدیكال

7618066

بولوار سجاد

میرهادیزاده دكتر

8540505

میدان 15 خرداد

نیرو

2224887

امام خمینی (ره) – روبروی باغ ملی

محسن زاده دكتر

2727688

خ رسالت جاده سیمان

محسنی دكتر

7248129

عبدالمطلب ابتدای گلبرگ

نیك كار دكتر

6652656

جاده قدیم قوچان 16 متری زمان

نیكنام دكتر

7250267

توحید مقابل كوچه زردی

آریا

2223363

خسروی نو

آرش

7685077

فلسطین 18

مركزی

2704839

كوی طلاب

مشهد

2702722

انتهای خیابان گاز

نصیری دكتر

6059367

زیبا شهر

مصدق دكتر

2706023

طبرسی بعد از میدان والفجر

لطیفی دكتر

8402913

احمدآباد

مقدم دكتر

8680616

آب و برق اول خیام  نبش خیام پلاك 23

معینی

2735754

دروی – خیابان رسالت

آفتاب

7272457

میدان شهدا

املشی دکتر

6041154

آزادشهر امامت 5

امام رضا

8598466

امام رضا

امام رضا (ع)

8591166

میدان امام رضا(ع)

امام زمان (عج)

3652000

جاده سرخس

امین

7258805

مطهری شمالی

انسان

6060055

بولوار وكیل آباد – سید مرتضی

انصاری محسنی

6062698

بولوار وكیل آباد مدرس

ابن سینا

2225416

نواب صفوی

ایمان

8432085

عامل

اخباری دكتر

7241155

میدان عبدالمطلب

ایران

8544740

دكترچمران

ایران

8544740

چمران

احسان

3644964

هفده شهریور

پارس

8433270

میدان تختی

ارسطو

2226595

خواجه ربیع

اطمینان

8540363

عدل خمینی 15

پاستور

3414114

سیدی

پاستورنو

2251682

دكترچمران

پاسكال

8427151

راهنمایی

پاسكال

8427151

راهنمایی

اصفهانی دكتر

8549626

امام رضا جنب بیمارستان موسی…

اقبالی دكتر

8594144

كوی كارگران

اقدامیان دكتر

2704779

طلاب-بلوار امت

افشار

2225085

میدان شهدا

افقهی دكتر

7612030

سجاد‏-جنب نیلوفر

ذكریا

2735754

رسالت دروی

بهمن

8598014

دانشگاه

بهنام پور دكتر

8798295

شهرك آزادگان

بلوری دكتر

7613500

كوی امیرالمومنین

توحید

8422177

عشقی-شهیدجهان آرا

توس

2222785

باهنر

بوعلی

2738072

جاده سیمان

بنی اسد دكتر

6070969

بولوار معلم روبروی پمپ بنزین

تهرانی دكتر

3714260

شهرك شهید رجایی کمربندی

بهرامی فر دكتر

2221086

طبرسی

باوفا دكتر

7613500

طلاب-خیابان میثم

بامداد

2220782

دریادل

بابازاده دكتر

6075010

آزادشهر

تخت طاووس

2707658

طلاب-چهارراه برق

بیست و دو بهمن

8598015

دانشگاه

بیژن فر دكتر

6624344

بولوار شاهد قبل از تقاطع حجاب

تفضلی دكتر

3411880

مقدم نخریسی

جلالیان دكتر

2738378

گاز

جوادالائمه (ع)

2252603

سرخس

خورشید

2223979

جنب بیمارستان شاهین فر

خورشیدزاده دكتر

7610786

بعد از كوی امیر فدك

خوش نهاد دكتر

6655004

بهرآباد

خلیلی

6610110

شهرك لشكر

خلیقی دكتر

7684040

ملك آباد – اول گویا

یاوری دكتر

3920644

شهرك طرق

جالینوس

8677828

كوی آب و برق

دانشوری دكتر

8614349

بولوار پیروزی مقابل هنرستان

دامسار (دامپزشكی)

6657387

جاده قوچان بعد از امام هادی

حافظ

3417878

حافظ

خیام

6042050

آزادشهر

خدایی دكتر

7261532

بولوار صادقی

درمان

3412032

بولوار فرودگاه

پیروز

8545719

بهار مقابل استانداری

پیروز

8591691

امام رضا (ع)

خراسان

8542769

امام رضا (ع)

خشایارمنش

2216125

میدان طبرسی نوغان 5

حسین زاده دكتر

2793965

مهرآباد سه راه آسیاب

حسینی دكتر

7688626

بولوار فردوسی مقابل آپارتمانها

حسینی دكتر

6653180

كوی امام هادی (ع)

خسروی

2229935

میدان راه آهن

حكمت

8541347

ضد 14

حكیم

3640564

بولوار مصلی

یغمائی دكتر

8405141

سرباز

پروز

8412481

میدان شهدا

روشن

8597205

انقلاب

رازی

8435869

خیابان نادری

رحیم زاده دكتر

8438083

احمدآباد بهشت 1

رحیمی دکتر

8513072

بهار جنب فروشگاه ارتش

رحیمی دكتر

8547671

بهار

پریسا

8436698

دانشگاه

رضوان

8403291

احمدآباد

رضا

2223769

مدرس

رضایی دكتر

7680016

شهرك امیرالمومنین

رزاقی دكتر

8435869

بولوار قرنی

سلامت

8542461

امام رضا 6-7

سناباد

8432292

سناباد

شهریاری دكتر

7242078

ابوطالب 23

شمس دكتر

8423836

كوهسنگی 14

شاه رضایی دكتر

6048818

آزادشهر چهار راه 38 متری

شال فروشان دكتر

2257932

میدان طبرسی

سالاری نژاد دكتر

8544788

امام خمینی 26-28

سالاری دكتر

8671176

دانشجو 14-16

شاهین

3645365

نواب صفوی

صالحی دكتر

2222622

شهید هاشمی نژاد

شاهرخ

8431690

مطهری- چهارراه میدان بار

صاحب الزمان(عج)

2708502

طلاب ایرانشهر شرقی

شادكام دكتر

6623823

بولوار فلاحی

صادق

7248607

محسن كاشانی

صادقیان

6051610

آزادشهر – بولوار معلم

شباهنگ

2740250

آخوند خراسانی

طبرسی

2221086

طبرسی

سبزواری دكتر

7262226

عامل چهارراه

سینا

3713899

شهرك رجایی

سینا

2225416

نواب صفوی

سجادی دكتر

7252481

میدان شهدا

صداقت

2221432

نواب صفوی

صحت

2702968

شیرازی

طیبیان دكتر

8676089

بولوار وكیل آباد بعد از سرو

سپید

8433097

آبكوه ابتدای سجاد

سیروس ضیاء دكتر

7246068

خواجه ربیع 48

سیروس علوی

2224429

خسروی

زیرك دكتر

8408502

طلاب- سی متری

صراف دكتر

2732101

خواجه ربیع

صراف دكتر

2732101

خواجه ربیع

ششكلانی

8434942

قبل از سه راه فلسطین

سعادت

8541918

امام خمینی چهار راه لشگر

سعید

8420718

ملاصدرا

سعیدیان دكتر

7257605

بولوار هدایت

كوهرخی دكتر

6621123

قاسم آباد چهارراه ورزش

كوهسنگی

8401523

كوهسنگی

كورش

8540250

خاكی

كوشان دكتر

6610030

شهرك راه آهن اسم آباد بلوار شاهد -شاهد 50

كیوان

8402913

احمدآباد

كیائی دكتر

2221433

نواب صفوی – پنجراه

كریمی دكتر

8689797

بولوار وكیل آباد صدف

كسرائی نیا دكتر

2736984

ابتدای بلال

قنبری دكتر

2730082

جاده كلات

قندی دكتر

8406344

رضا 16

قربانی دكتر

3854114

سیدی المهدی

علوی دكتر

8676777

كوی آب و برق

عباسی دکتر

6041050

آزادشهر

عطار دكتر

8403217

سی متری دوم احمدآباد

غفاریان دكتر

8598124

امام رضا جنب هتل مدائن

فاطمی دكتر

3410401

التیمور – بولوار صاحب الزمان (عج)

فجر

2730818

طبرسی

فیروزیان دكتر

8598180

گلستان

فرهودی دكتر

8784029

رضاشهر

فراهی دكتر

6635069

بولوار امامیه 24

فرد مقدم دكتر

8613530

سه راه هنرستان

فردوسی

8415480

دروازه قوچان

ژاندارك

8432402

آبكوه نبش كوچه ارم

منبع: www.hessekhoob.com

Leave a Reply